algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN ZHC B.V.

 1. Onder ZHC wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: ZKOPE HealthCare BV , Leemkuil 23, 6151 DD Munstergeleen. Onder Afnemer wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: iedere natuurlijke-of rechtspersoon met wie koopovereenkomsten tot levering van producten worden gesloten, alsmede in wiens opdracht en voor wiens rekening diensten worden verricht.
 2. Onder het product wordt in de algemene voorwaarden verstaan: elk artikel of onderdeel hiervan van welke aard dan ook ofwel een dienst die door ZHC wordt geleverd, inclusief alle etikettering of verpakkingen. Voor software producten verwijzen wij naar de specifieke verkoop-en leveringsvoorwaarden.

 

BEGRIPSBEPALING artikel 1

Algemene Toepasselijkheid en Wijzigingen

artikel 2

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op: Alle aanbiedingen, koopovereenkomsten en leveranties van producten en diensten, tussen ZHC en afnemers.
 2. Deze Algemene Voorwaarden stellen voorwaarden van de afnemer terzijde, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
 3. Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing of in strijd met de openbare orde of de wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd, doch zullen overigens deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven, een en ander onverminderd de bepaling van artikel 12.
 4. ZHC B.V. kan deze algemene voorwaarden wijzigen door u daarvan in kennis te stellen. U gaat ermee akkoord dat indien u na ontvangst van deze kennisgeving besluit gebruik te maken van de diensten, u aan deze algemene voorwaarden bent gebonden zoals zij worden gewijzigd. De kennisgeving kan worden verstrekt met uw factuur of op aanvraag. Op uw verzoek zal ZHC u een exemplaar van de gewijzigde algemene voorwaarden toesturen.

AANBIEDINGEN EN PRIJZEN

artikel 3

 1. Alle aanbiedingen van ZHC in prijscouranten, circulaires, advertenties, orderbevestigingen, brieven of waar ook gepubliceerd of hoe dan ook gedaan, zijn steeds vrijblijvend en kunnen door haar steeds worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten.
 2. Afbeeldingen, tekeningen, maat-en gewichtsopgaven e.d. die door ZHC worden verstrekt, zijn voor ZHC niet bindend en alleen bedoeld om een algemene voorstelling te geven van hetgeen door ZHC wordt aangeboden.
 3. ZHC is gerechtigd om de prijzen of onderdelen daarvan voor nog niet geleverde en/of niet betaalde producten of diensten aan te passen aan eventuele veranderingen in prijsbepalende factoren, zoals grondstofprijzen, lonen en valutawisselkoersen.
 4. Alle in offertes vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

LEVERING EN TRANSPORT

artikel 4

 1. De levering van producten geschiedt franco leveringsadres van de afnemer, met dien verstande dat voor orders onder € 250,- een toeslag geldt voor vracht-en administratiekosten van € 17,50. De producten reizen voor risico van ZHC. De verpakkingen waarin de producten worden geleverd, worden niet teruggenomen tenzij anders beschreven.
 2. Voor spoedbestellingen van producten die dezelfde dag geleverd moeten worden, berekenen wij de vervoerskosten door.
 3. ZHC is te allen tijde vrij in de keuze van het transportmiddel. Indien de afnemer een andere wijze van transport wenst, komen de extra kosten voor zijn rekening.
 4. Opgegeven leveringstijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient ZHC, met inachtneming van een redelijke termijn, schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
 5. Voor het retourneren van goederen, die abusievelijk besteld zijn, geldt het volgende: Wij zijn bereid in overleg onaangebroken verpakkingen retour te nemen. Alleen producten die onbeschreven zijn en over een nog redelijke houdbaarheidstermijn beschikken, komen hiervoor in aanmerking. De redelijke houdbaarheidstermijn wordt op dat moment per product bekeken. De kosten voor retournering worden in rekening gebracht.
 6. Het eigendomsrecht en risico in relatie tot de producten gaat over op de afnemer ten tijde van de levering van de producten, dit in overeenstemming met deze voorwaarden, tenzij een andere schriftelijke overeenkomst tussen ZHC en de afnemer van toepassing is.

BETALING

artikel 5

 1. Betaling dient zonder enigerlei schuldvergelijking te geschieden in Euro’s door bijschrijving op een der op de factuur vermelde rekeningen.
 2. De afnemer dient de factuurbedragen binnen de met ZHC overeengekomen betalingstermijn te voldoen, doch uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum. Deze betalingstermijn is te beschouwen als een fatale termijn. Bij niet-tijdige of niet-volledige betaling is de afnemer, tenzij anders is overeengekomen, aan ZHC een rente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte van een maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als volledige maand, gerekend over het (rest) factuurbedrag vanaf de vervaldatum tot en met de dag van volledige betaling.
 3. Alle op de invordering vallende kosten, met name buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van de verschuldigde bedragen in hoofdsom.
 4. Iedere betaling door de afnemer strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten, met uitzondering van de gerechtelijke kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de afnemer in mindering op de in hoofdsom openstaande vorderingen.
 5. ZHC behoudt zich het recht voor om bij twijfel aan de kredietwaardigheid van de afnemer of uit hoofde van andere zakelijke redenen leveringen te weigeren. ZHC is steeds gerechtigd, ook tijdens de uitvoering van de overeenkomst, de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat de afnemer op verzoek van ZHC zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van de afnemer. Daarnaast is ZHC gerechtigd ook voor toekomstige leveranties van de afnemer zekerheid te verlangen.

RECLAMES artikel 6

 1. De afnemer dient bij levering en in ontvangstneming van de producten te controleren of de levering met zijn bestelling c.q. zijn opdracht overeenstemt, bij gebreke waarvan hij daarvan schriftelijk melding dient te maken binnen twee werkdagen onder opgave van redenen.
 2. Reclames overigens ter zake van de geleverde producten worden door ZHC slechts in behandeling genomen, indien zij binnen acht dagen nadat de afnemer in redelijkheid het gebrek had kunnen ontdekken, schriftelijk ter kennis van ZHC zijn gebracht. Reclames ter zake van verzonden facturen dienen uiterlijk op de vervaldag schriftelijk ter kennis van ZHC te zijn gebracht. Na het verstrijken van deze termijnen wordt de afnemer geacht de geleverde producten en/of de verstrekte facturen in orde te hebben bevonden.
 3. De afnemer is verplicht de voorschriften inzake de wijze van opslag en behandeling van de geleerde producten strikt in acht te nemen.
 4. De afnemer dient te allen tijde ZHC de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te herstellen.
 5. ZHC behoudt zich het recht voor indien zij de gemaakte reclame gegrond acht, de producten te vervangen, dan wel voor de geretourneerde producten een creditnota af te geven voor ten hoogste de factuurwaarde.
 6. Retourzendingen zijn zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ZHC niet toegestaan en dienen te geschieden onder opgave van redenen op de daartoe bestemde formulieren.
 7. Door ZHC geleverde producten waarover terecht en met in achtneming van het bepaalde in artikel 8 is gereclameerd, worden door haar uitsluitend teruggenomen, indien en voor zover, de producten zich in de verpakking en in de staat bevinden, waarin zij werden afgeleverd.
 8. ZHC zal producten na verloop van de looptijd nimmer terugnemen, vervangen of crediteren.
 9. Eventuele terugname van producten waarvan de looptijd nog niet is verstreken zal mede afhankelijk zijn van:
  -behoefte in de markt voor het betreffende product;
  -tijdsduur van de resterende looptijd;
  -de achterliggende bewaaromstandigheden en in relatie daarmee de kwaliteit van verpakking en inhoud.
 10. Reclame schort de betalingsverplichting niet op.

AANSPRAKELIJKHEID

artikel 7

 1. ZHC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor door haar geleverde producten en diensten, tenzij de afnemer aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van ZHC.
 2. Indien de afnemer aantoont dat de schade als bedoeld in lid a. van dit artikel is veroorzaakt door opzet of grove schuld van ZHC, is de uit dien hoofde verschuldigde schadevergoeding beperkt tot de verkoopwaarde van (die verpakking van) het product dat de door de afnemer gestelde schade heeft veroorzaakt.
 3. Mededelingen door of namens ZHC betreffende de kwaliteit, samenstelling, behandeling in de ruimste zin, toepassingsmogelijkheden en eigenschappen enz. van de producten gelden alleen als garanties, indien zij schriftelijk en uitdrukkelijk in de vorm van een garantie zijn gedaan.
 4. Bij toepassing c.q. verwerking van producten dienen de wettelijke voorschriften ter zake in acht genomen te worden. Afnemer is verplicht maatregelen te nemen teneinde een ontstane schade zoveel mogelijk te beperken. Afnemer zal daarbij met name de aanwijzingen van ZHC met betrekking tot producten en emballage opvolgen. De aansprakelijkheid van ZHC vervalt, indien de afnemer aan deze bovengenoemde verplichtingen niet voldoet.
 5. Elke vordering ter zake van bedrijfsschade of andere indirecte of gevolgschade van welke aard ook, is uitgesloten. De afnemer vrijwaart ZHC tegen alle aanspraken van derden ter zake van door deze eventueel te lijden of geleden schade, zulks met inachtneming van hetgeen in dit artikel is bepaald.

ONTBINDING EN OPSCHORTING

artikel 8
Alle vorderingen van ZHC zijn terstond en geheel opeisbaar indien de afnemer zijn verplichtingen niet nakomt, dan wel bij diens faillissement of diens surseance van betaling, of indien de afnemer door welke oorzaak ook de vrije beschikking over zijn vermogen of een gedeelte daarvan verliest of dreigt te verliezen. ZHC heeft in dat geval het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of op te schorten, onverminderd haar recht op schadevergoeding. 

OVERMACHT

artikel 9

 1. Onder overmacht wordt in dit artikel buiten het wettelijk begrip overmacht mede verstaan elke omstandigheid waarmee ZHC ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering der overeenkomst redelijkerwijze niet door de afnemer kan worden verlangd, zoals onder andere, maar niet beperkt tot: brand of andere vernietigingen en schade in fabrieken of magazijnen, bedrijfsbezetting, werkstakingen, zowel in het bedrijf van ZHC als in bedrijven van welke zij haar producten, grondstoffen en/of hulpstoffen betrekt, schaarste aan vervoermiddelen, breuk aan machines of gereedschap of andere storingen in het bedrijf van ZHC of in die bedrijven waarvan zij haar goederen, grondstoffen en/of hulpstoffen betrekt, beperkende overheids-of publiekrechtelijke maatregelen van welke aard dan ook, beperkingen of belemmeringen van productie en/of aanvoer van goederen, grondstoffen, hulpstoffen, brandstoffen en/of energie.
 2. Indien ZHC door overmacht niet of niet tijdig in staat is haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen, heeft zij het recht deze binnen redelijke termijn uit te voeren, ofwel -indien nakoming binnen redelijke termijn niet mogelijk is -de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren.

MERKEN EN HANDELSNAAM

artikel 10
De afnemer mag niet dan met schriftelijke toestemming en op aanwijzing van ZHC gebruik maken van handelsnamen, merken en verpakkingen, die in het handelsverkeer door ZHC worden gebezigd. De afnemer is gehouden nauwgezet de aanwijzingen van ZHC ten aanzien van de gebruikmaking van de door ZHC gevoerde handelsnamen, merken en verpakkingen te volgen. Alle rechten voortvloeiende uit intellectuele en industriële eigendom, alsmede auteursrechten, blijven berusten bij ZHC. 

HARDHEIDSCLAUSULE

artikel 11
Mochten de omstandigheden waarvan partijen op het moment van totstandkoming van de overeenkomst zijn uitgegaan zich zo aanmerkelijk wijzigen, dat daardoor de naleving van een of meer van deze voorwaarden in redelijkheid van een der partijen niet kan worden verlangd, dan zal overleg plaatsvinden over tussentijdse wijziging van de overeenkomst. 

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

artikel 12
Op alle transacties waarvoor deze voorwaarden gelden is Nederlands recht van toepassing, inclusief de wettelijke bepalingen inzake de Algemene Voorwaarden. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag is uitgesloten. Alle geschillen tussen ZHC en de afnemer die mochten ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Haarlem, of, zulks ter keuze van ZHC, aan de bevoegde rechter in de woonplaats van de afnemer. 

DATUM INWERKINGTREDING

artikel 13
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten als bedoeld in artikel 2, die na 1 juni 2009 tot stand zijn gekomen. 

DEPOT

artikel 14
Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Maastricht.

Datum: 01-06-2009
Dhr W. Bornkamp Directeur

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!