Privacybeleid

Zkope HealthCare vindt  dat gegevensprivacy van groot belang is. We willen open en transparant zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens. We hebben daarom een beleid, waarin wordt uiteengezet hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd.

Indien je klant of gebruiker bent van artikelen die Zkope HealthCare levert of om een andere reden (online) persoonsgegevens aan Zkope HealthCare verstrekt, stem je uitdrukkelijk en ondubbelzinnig in met de verwerking van je persoonsgegevens volgens dit privacybeleid.

Het privacybeleid bestaat uit de volgende hoofdstukken:

 1. Verantwoordelijke
 2. Welke Persoonsgegevens verzamelt Zkope HealthCare, voor welk doel en gedurende welke periode
  2.1 Persoonsgegevens van gebruikers/klanten
  2.2 Persoonsgegevens van andere geïnteresseerden
 3. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
 4. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten
 5. Wijziging van het privacybeleid

Zkope HealthCare adviseert je om het privacybeleid goed door te lezen en een kopie daarvan af te drukken of op te slaan voor jouw administratie.

 1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Zkope HealthCare B.V.
Parijsboulevard 285
6135 LJ Sittard
KvK nummer: 14116742
Tel: 046 7507707

De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via: contact@zkopehealthcare.com

 1. Welke persoonsgegevens verzamelt Zkope HealthCare, met welk doel en gedurende welke periode?

2.1 Persoonsgegevens van gebruikers/klanten

2.1.1. Soort gegevens
In het kader van jouw gebruik worden de volgende persoonsgegevens mogelijk verwerkt:

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • adresgegevens
 • geboortedatum
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • bankrekeningnummer

In aanvulling op voorgaande kunt je, optioneel, de volgende persoonsgegevens invullen:

 • informatie met betrekking tot diabetes, waaronder type diabetes en de behandeling daarvan.

2.1.2 Doel van de verwerking
Zkope HealthCare verwerkt de in sub 2.1.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
I. Algemeen contact in het kader van producten en/of diensten.
Zkope HealthCare gebruikt jouw naam, telefoonnummer en e-mailadres voor het verstrekken van de door jouw aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie, vragen en/of klachten en om contact met je op te nemen over de producten die bij Zkope HealthCare worden afgenomen.
II. Afhandelen van betalingen.
Jouw naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld  een openstaande factuurbedrag, af te wikkelen.
III. Selecteren van aanbiedingen en relevante informatie.
De informatie met betrekking tot het type diabetes en de behandelinformatie wordt gebruikt om aanbiedingen en interessante informatie over diensten, cursussen of activiteiten van Zkope HealthCare voor je samen te stellen.
IV. E-mailings: informatie en aanbiedingen van Zkope HealthCare.
Zkope HealthCare gebruikt jouw naam, type diabetes (indien van toepassing) en e-mailadres om je per e-mail nieuwsbrieven via Mailchimp en voor jou interessante informatie of aanbiedingen van Zkope HealthCare te sturen, tenzij je hebt aangegeven deze e-mails niet te willen ontvangen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.
V. E-mailings: informatie en aanbiedingen van Zkope HealthCare.
Uitsluitend indien je daarvoor toestemming hebt gegeven gebruikt Zkope HealthCare jouw naam en e-mailadres om je per e-mail via Mailchimp interessante informatie en/of aanbiedingen van Zkope HealthCare te sturen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.
VI. Telefonisch contact over diensten en aanbiedingen van Zkope HealthCare.
Zkope HealthCare kan jouw naam, adres en telefoonnummer gebruiken om je telefonisch te informeren over diensten en aanbiedingen van Zkope HealthCare.
VII. Telefonisch contact na beëindiging samenwerking Zkope HealthCare.
Uiterlijk tot een half jaar na het beëindigen van de samenwerking met Zkope Healthcare kan Zkope HealthCare jouw naam en telefoonnummer gebruiken om je telefonisch te informeren over de voordelen van haar producten.
VIII. Inloggen in Myglucosemonitor.
Jouw e-mailadres en inloggegevens worden gebruikt voor het beveiligen van je account in Myglucosemonitor. Deze gegevens dien je bij het inloggen in te vullen.

2.1.3 Gedurende welke periode worden de persoonsgegevens verwerkt
Zkope HealthCare verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van tot enerzijds opzegging en tot maximaal een jaar na afloop van de opzegging.

Na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal Zkope HealthCare de persoonsgegevens direct vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

2.2 Persoonsgegevens van andere geïnteresseerden

2.2.1. Soort gegevens
Indien je via de website of telefonisch contact met Zkope HealthCare opneemt worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • voor- en achternaam
 • adres
 • e-mailadres
 • telefoonnummer

In aanvulling op voorgaande kunt je, optioneel, de volgende persoonsgegevens invullen:

 • Geboortedatum
 • geslacht
 • informatie met betrekking tot diabetes, waaronder type diabetes en de behandeling daarvan.

2.2.2 Doel van de verwerking
Zkope HealthCare verwerkt de in sub 2.2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
I. Algemeen contact in het kader van je vraag.
Zkope HealthCare gebruikt jouw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum voor het verstrekken van de door jou gevraagde informatie en/of het afhandelen van de van jou verkregen informatie/melding.
II. Algemeen contact in het kader van je inschrijving voor een cursus, training of andere activiteit van Zkope HealthCare.
Indien je je hebt ingeschreven voor een cursus, training of andere activiteit van Zkope HealthCare, gebruikt Zkope HealthCare jouw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum voor het verstrekken van informatie over de cursus, training of andere door jou gekozen activiteit en/of het afhandelen van jouw vragen daaromtrent.
III. E-mails: informatie en aanbiedingen van Zkope HealthCare.
Uitsluitend indien je daarvoor toestemming hebt gegeven gebruikt Zkope HealthCare je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum om je per mail nieuwsbrieven en voor jou interessante informatie of aanbiedingen van Zkope HealthCare te sturen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.
IV. Telefonisch contact: diensten en aanbiedingen van Zkope HealthCare.
Op jouw verzoek kan Zkope HealthCare je naam en telefoonnummer gebruiken om je telefonisch te informeren over nieuwe activiteiten, ontwikkelingen en diensten van Zkope HealthCare.

2.2.3 Gedurende welke periode worden de persoonsgegevens verwerkt
Zkope HealthCare verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende een periode van een jaar na de ontvangst van jouw aanvraag, inschrijving of verzoek. Na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal Zkope HealthCare de persoonsgegevens direct vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

 1. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Zkope HealthCare passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.
Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Zkope HealthCare gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerkers. Deze verwerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van Zkope HealthCare. Met de verwerkers heeft Zkope HealthCare een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de verwerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit privacybeleid na te leven. Via de functionaris gegevensbescherming kan een lijst worden opgevraagd van onze verwerkers.

 1. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten

Je kunt via een e-mail naar onze klantenservice bij ons een verzoek indienen om jouw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Zkope HealthCare zal je verzoeken steeds onverwijld in behandeling nemen en je onverwijld, en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat Zkope HealthCare aan het verzoek heeft gegeven. Indien Zkope HealthCare je verzoek niet inwilligt zal zij dat altijd nader toelichten.

Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van jouw persoonsgegevens, kun je eveneens via e-mail contact opnemen met de klantenservice. Zkope HealthCare zal het bezwaar onverwijld, en in ieder geval binnen een maand na de ontvangst daarvan, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal Zkope HealthCare je hiervan op de hoogte brengen.

Indien je klachten hebt over de wijze waarop Zkope HealthCare je persoonsgegevens verwerkt of jouw verzoeken behandelt, kunt je contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming. Indien dit niet leidt tot een oplossing kan je natuurlijk altijd gebruik maken van jouw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen per e-mail worden gericht aan onze klantenservice.

Onze klantenservice is bereikbaar via 046-7507707.

 1. Wijziging van het privacybeleid

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. Deze wijziging worden via de website en/of per e-mail aan je bekend gemaakt. Zkope HealthCare adviseert je om regelmatig het privacybeleid te bekijken.

Sittard, mei 2018